Ďalšie projekty

Enviroprojekt - október 2016

enviroprojekt prednaskaDňa 21. októbra 2016 sa žiaci III. E v rámci enviroprojektu zúčastnili prednášky o význame vody v ľudskom organizme.  Vodu z medicínskeho hľadiska im vo svojej prednáške bližšie priblížil študent lekárskej fakulty v Prahe Ondrej Miškeje (obr.). Zároveň poukázal na dôležitosť správneho pitného režimu na zdravie a život človeka.

Žiaci III. E  sa tiež zúčastnili prednášky o GIS - "Geografických informačných systémoch". Mgr. Imrich Jakab, PhD. im objasnil podstatu geografických informačných systémov a na názorných príkladoch poukázal na ich význam v praxi a pre človeka.

Enviroprojekt - september 2016

labákDňa 22. septembra 2016 sa žiaci III.E v rámci Enviroprejektu "Voda - rieka života" zúčastnili exkurzie do čističky odpadových vôd v Dolných Krškanoch, kde získali cenné informácie o procese čistenia odpadových vôd a význame čističiek odpadových vôd pre ochranu vodných zdrojov.

Dňa 27. septembra 2016 sa žiaci venovali testovaniu a hodnoteniu kvality rôznych vodných zdrojov. Výsledky svojej práce písomne zaznamenali a zdokumentovali na základe svojich výsledkov sformulovali závery. Práca v laboratóriu s rôznymi dostupnými ukazovateľmi pri testovaní vzoriek vody preverila  zručnosti a schopnosti našich žiakov.

 

Dňa 30. septembra 2016 sa žiaci zúčastnili workshopu a prednášky, ktoré na pôde našej školy zrealizovali Mgr. Imrich Jakab, PhD. a Mgr. Martin Zemko z UKF. Žiaci si formou hry overili základné fungovanie ekosystémov v prírode a dopad ľudských aktivít na životné prostredie. Po aktivitách organizovaných katedrou ekológie UKF nasledovala prednáška Mgr. Ľuboša Vadela, PhD. zo SAŽP o vodných ekosystémoch a organizmoch žijúcich v rôznych typoch vodných ekosystémov.
UKF1UKF2SAŽP

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

cena vojvodu z edinburghuNaše gymnázium ako prvé v Nitrianskom samosprávnom kraji podpísalo zmluvu o spolupráci a licenciu na zapojenie sa do projektu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu.

Program je určený pre žiakov:
1. - 3. ročníka 4-ročného gymnázia
1. - 4. ročníka 5-ročného gymnázia
5. - 7. ročníka 8-ročného gymnázia

Žiak, ktorý sa chce zapojiť, napíše motivačný list (obsahujúci meno, priezvisko a triedu, dôvody, pre ktoré sa chce projektu zúčastniť, svoje očakávania z realizácie projektu a svoje prípadné skúsenosti s dobrovoľníctvom a športom), ktorý do pondelka 26.9.2016 odovzdá koordinátorovi projektu na škole Mgr. Karolovi Guldanovi. Zoznam vybraných účastníkov zverejníme na webe školy 3. októbra 2016.

LOGO Miestne centrum S hrdosťou poskytujeme

Členovia tímu:
Mgr. Karol Guldan - koordinátor
RNDr. Jozef Piroško
Mgr. Simona Nedasová
Mgr. Adriana Forró

Webové sídlo Národnej kancelárie projektu: www.dofe.sk
Webové sídlo Medzinárodnej nadácie projektu: www.intaward.org

Enviroprojekt 2016 "VODA – rieka života"

enviroprojekt logoMŠVVaŠ SR vybralo na realizáciu enviroprojekt „Voda – rieka života“. Na projekte sa budú podieľať žiaci III.E bilingválnej sekcie Ramón y Cajala pod taktovkou koordinátorky RNDr. Zuzany Chovanovej.

Voda je dôležitou súčasťou organizmov, je zdrojom potravy pre organizmy, dostatok vody zlepšuje a skvalitňuje život človeka a zároveň je súčasťou rôznych ekosystémov. Život v dnešnej modernej spoločnosti si nevieme bez vody predstaviť, a preto je potrebné ju racionálne a efektívne využívať, aby bola dostupná aj pre ďalšie generácie. Žiaci si prostredníctvom projektu osvoja základy vedeckej práce, zúčastnia sa rôznych aktivít, ktoré efektívne využijú pri riešení danej problematiky. 

Aktivity v rámci projektu:

  • Prednášky a aktivity s lekármi, pracovníkmi vedeckých pracovísk a SAŽP
  • Exkurzia do vodární a čističky odpadových vôd
  • Práca v biologickom laboratóriu a analýza vzoriek vôd z mnohých regiónov SR
  • Propagácia aktivít súvisiacich s čistotou vôd
  • Sprístupňovanie výsledkov, ktoré projekt prinesie a usporiadanie konferencie

Jednotlivé aktivity budeme priebežne zverejňovať na webovej stránke školy. 

Za logo projektu ďakujeme Tobiášovi Ondrušovi z I.D.

Zdravie na tanieri

zdravie na tanieri 01m zdravie na tanieri 01m zdravie na tanieri 01m zdravie na tanieri 01m
zdravie na tanieri 01m zdravie na tanieri 01m zdravie na tanieri 01m zdravie na tanieri 01m

Projekt "Cubic mile"

V septembri 2009 sme začali pracovať na európskom projekte „Cubic miles“ spolu s Oranje Nassau College - lýceom zo Zoetermeeru v Holandsku a základnou školou Na Valech v Litoměřiciach z Českej republiky. Holandskí partneri, pani Anette de Yong osobne, iniciovali projekt, pretože už mali skúsenosti s podobnými projektami z predchádzajúcich rokov.

Prípravné stretnutie všetkých pedagógov pracujúcich na projekte sa uskutočnilo v Litoměřiciach, v októbri 2009.

Inovácia profesijných spôsobilostí učiteľov prírodovedných predmetov

Projekt má za úlohu poskytnúť učiteľom prírodovedných predmetov, aby obnovili svoje učiteľské kompetencie predovšetkým v oblasti integrácie moderných technológií do vyučovacích postupov.

Projekt je realizovaný KZDF FMFI UK v Bratislave.

V rámci tohto projektu škola získala merací systém CoachLabII+ (interfejs, senzory na meranie teploty, tlaku a magnetickej indukcie, ale aj softvér umožňujúci spracovanie meraní prostredníctvom počítača). Študenti sa môžu naučiť pracovať s modernými fyzikálnymi pomôckami, spracovávať videomerania a analyzovať výsledky náročnejších fyzikálnych experimentov.

linky:

Web stránka projektu  

Foto: Prezentácia pre učiteľov 1.6 2006

         Hodina 2.A – merania s využitím teplotného a tlakového senzora

            video : Kryštalizácia tiosíranu sodného (2 videá)- Video 1Video 2

Implementácia kľúčových kompetencií v školskom vzdelávacom programe a modernizácia vyučovania prírodovedných predmetov

Informácie o projekte