Výberové konanie

Riaditeľ gymnázia vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

 Viac informácií získate po kliknutí na uvedenú pracovnú pozíciu.

Novinky

 

Organizácia školského roka

 1. Školský rok 2023/2024 sa začína v piatok 1. septembra 2023 (Štátny sviatok).

 2. Slávnostné otvorenie školského roku bude v pondelok 4. septembra 2023.

 3. Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne v stredu 6. septembra 2023. 

 4. Vyučovanie v 1. polroku končí v stredu 31. januára 2024.

 5. Vyučovanie v 2. polroku sa začne vo štvrtok 1. februára 2024 a končí sa v piatok 28. júna 2024.

 6. Klasifikačné porady:

  • za 1. polrok – 25. januára 2024 (štvrtok)

  • za 2. polrok – 20. júna 2024 (štvrtok)   

  • pre 4. ročník a V.D – 9. mája 2024 (štvrtok)

 7. Hodnotiace štvrťročné pedagogické rady: 23. november 2023 (štvrtok)  a  4. apríl 2024 (štvrtok).

 8. Jesenné prázdniny sa začínajú v pondelok 30. októbra 2023 a končia v stredu 1. novembra 2023, vyučovanie sa začne vo štvrtok 2. novembra 2023.

 9. Vianočné prázdniny sa začínajú v sobotu 23. decembra 2023 a končia v piatok 5. januára 2024, vyučovanie sa začne v pondelok 8. januára 2024.

 10. Jarné prázdniny trvajú týždeň od 4. marca 2024 do 8. marca 2024.

 11. Veľkonočné prázdniny sa začínajú vo štvrtok 28. marca 2024 a končia v utorok 2. apríla 2024, vyučovanie sa začína v stredu 3. apríla 2024.

 12. Letné prázdniny sa začínajú v pondelok 1. júla 2024 a končia v nedeľu 1. septembra 2024. Nástup do školy je v pondelok 2. septembra 2024.

 13. Imatrikulácie sa konajú vo štvrtok 16. novembra 2023.

 14. Stužková slávnosť sa koná v piatok 20. októbra 2023 v PKO.

 15. Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium v našej škole sa koná v piatok 9. februára 2024.

 16. Maturitné skúšky – písomná forma:  

  • 12. marec 2024 (utorok) – slovenský jazyk (4.roč., IV.D) – externá časť a písomná forma internej časti MS

  • 13. marec 2024 (streda) – anglický jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk – externá časť a písomná forma internej časti MS

  • 14. marec 2024 (štvrtok)  – matematika – externá časť MS

  • 26. marec 2024 (utorok) – španielsky jazyk – (bilingválna trieda) – písomná MS

 17. Maturitné skúšky – interná časť – ústna forma:

  • 20. – 24. máj 2024 – 4-ročné štúdium a VIII.OG

  • 20. – 22. máj 2024 – V.D

  • 20. – 21. jún 2024 – IV.D (SJL) – ústna forma internej časti MS

 18. Rozlúčka maturantov sa uskutoční 10. mája 2024.

 19. Akademický týždeň pre maturantov bude 13. až 17. mája 2024.

 20. Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení maturantom sa koná 4. júna 2024 v aule školy.

 21. Prijímacie skúšky budú:

  • 29. apríl 2024 (pondelok) – 1. termín – 5-ročné bilingválne štúdium

  • 9. máj 2024 (štvrtok) – 2. termín – 5-ročné bilingválne štúdium

  • 2. máj 2024 (štvrtok) – 1. termín – 4-ročné štúdium, 8-ročné štúdium

  • 6. máj 2024 (pondelok) – 2. termín – 4-ročné štúdium, 8-ročné štúdium

 22. Testovanie T9 (SJL, MAT) pre žiakov IV.OG a I.E - 20. marca 2024 (streda).
 23. Účelové cvičenia ochrany života a zdravia:

  • 1. a 2. účelové cvičenie sa uskutoční podľa špeciálneho harmonogramu

  • Kurz OŽaZ pre žiakov 3. ročníka  – 20. - 24. máj 2024

 24. Prevádzkové porady budú bývať podľa aktuálnej potreby školy.

 25. Gremiálne porady riaditeľa školy (riaditeľ školy a tím zástupcov) a veľké gremiálne porady (riaditeľa školy, tím zástupcov, hospodárka, vedúca ŠJ, predseda ZO OZ, školský psychológ) bude bývať podľa potreby.

 26. Zasadnutia Poradného zboru riaditeľa školy budú raz za štvrťrok, resp. podľa potreby

 27. Zasadnutia RR RZ budú podľa plánu práce na školský rok 2023/2024:

  • 21. septembra 2023

  • 23. novembra 2023 (RZ + konzultačný deň)

  • 4. apríl 2024 (RZ + konzultačný deň)

Umiestnenie žiakov na VŠ

vysokeskoly2023

Naši maturanti sú 4. najlepší na Slovensku!

vysledky extms2019

Kam na VŠ

Výchovný poradca: Mgr. Martin Mozola (mozola (at) gpnr.sk)
Konzultačné hodiny: 
pondelok
9:50 - 10:35
utorok
8:55 - 9:40
9:50 - 10:35
10:55 - 11:40

Informácie pre záujemcov o štúdium na konkrétnych vysokých školách:

Maturita

nivam logo malePrihlasovanie žiakov na MS:

 • žiaci 4. ročníka, VIII.OG a V.D sa prihlasujú na MS do 30. 9. v školskom roku, v ktorom maturujú
 • v odôvodnených prípadoch môžu uskutočniť zmenu do 15. 10.
 • žiaci sa povinne prihlasujú zo štyroch predmetov

Voľba predmetov pre štvorročné štúdium:

 • slovenský jazyk a literatúra
 • povinný cudzí jazyk (ANJ, NEJ, FRJ, SJA) na úrovni B2
 • voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných (biológia, fyzika, chémia, informatika, matematika) alebo zo skupiny spoločenskovedných a iných (dejepis, geografia, občianska náuka, umenie a kultúra)
 • ďalší voliteľný predmet

Povinný cudzí jazyk
Z tohto zvoleného jazyka vykonajú žiaci maturitnú skúšku v plnom rozsahu, teda EČ, PFIČ a ÚFIČ.

Voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných musí mať minimálnu týždennú hodinovú dotáciu najmenej 6 hodín – môže sa pripočítať aj „seminár“ z daného predmetu.

Ďalší voliteľný predmet nemá obmedzenie hodinovou dotáciou, v tejto skupine môže byť aj cudzí jazyk na úrovni B1 alebo B2 – z tohto jazyka vykoná žiak len ÚFIČ.
Opäť je možnosť zvoliť si ktorýkoľvek predmet.

Voľba predmetov pre päťročné štúdium:

 • španielsky jazyk a literatúra C1
 • dva voliteľné predmety

Ak chce žiak získať španielsky titul maturanta (certifikát podpísaný a potvrdený inšpektorom Ministerstva školstva Španielskeho kráľovstva) musí jeden z voliteľných predmetov byť zo skupiny:

 • biológia, chémia, matematika alebo fyzika v španielskom jazyku

Druhý voliteľný predmet môže byť napr. anglický jazyk – úroveň B1 alebo B2, alebo ktorýkoľvek predmet, ktorý žiak absolvoval. 
Ak si žiaci zvolia anglický jazyk úroveň B2, vykonajú EČ, PFIČ aj ÚFIČ. (Ak maturuje žiak napr. z biológie v španielskom jazyku, nemôže súčasne maturovať z biológie v slovenskom jazyku). 

Ak by si maturant nevybral predmet, ktorý bude absolvovať v španielskom jazyku – teda oba voliteľné predmety v slovenskom jazyku – jeden voliteľný predmet musí byť zo skupiny predmetov prírodovedné (biológia, fyzika, chémia, informatika, matematika) alebo spoločenskovedné a iné (dejepis, geografia, občianska náuka, umenie a kultúra) a musí mať týždennú hodinovú dotáciu 6 hodín. Do súčtu možno zarátať aj hodiny „semináru“ z daného predmetu.

Výber druhého voliteľného predmetu nie je obmedzený hodinovou dotáciou.

Žiaci všetkých študijných zameraní sa môžu prihlásiť aj na dobrovoľnú maturitnú skúšku, najviac z dvoch predmetov. Treba zodpovedne zvážiť, či je maturita z vybraného predmetu skutočne potrebná. Väčšina žiakov, ktorí boli v minulých šk. rokoch na dobrovoľnú MS prihlásení, odstúpili od skúšky ešte pred konaním písomných častí.

Začlenení žiaci súčasne s prihláškou podajú žiadosť o úpravu podmienok MS s odporúčaniami špeciálneho pedagóga.

Prihlášky na MS so žiakmi maturitného ročníka vyplnia triedni učitelia na triednických hodinách do 30. septembra.

Aktuálne termíny maturitných skúšok nájdete v časti Štúdium -> Organizácia školského roku

Informácie o maturitných skúškach na webovom sídle https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita

Podkategórie